Bygdens Historia


Södra Möckleby socken

Södra Möckleby är belägen på Ölands
Sydvästra sida. Mot väster har vi Kalmar
sund. Bygden är skogsfattig. Vid Albrunna
finns en lund, omtyckt för sitt rika fågelliv
och vackra vårblommor.

Stenarbeten
Omkring 450 människor bor i samhället.
Bygden har endast en industri som för när-
varande sysselsätter ca 75 personer. Det är
Ölands Cement AB, som startade 1886 och då
avlöste den verksamhet som bedrivits vid
Lovers Bruk (1723) resp. Ölands Alunbruk
(1804). Båda bruken tillverkade alun, rödfärg,
vitriol och kalk. Därom vittnar idag väldiga högar
av rödfyr ( skifferaska ) Idag tillverkas främst
anläggningscement vid fabriken.

Jordbruk

Även om bygden domineras av cementindustrin, är
jordbruket betydande. Genom sammanslagning
av flera små gårdar, har bärande enheter skapats.


Kyrkan
Kyrkan i Södra Möckleby är byggd på 1100-talet,
då en stavkyrka revs och ersattes med en romersk
stenkyrka med västertorn, långhus, kor och absid.
Senaste stora renoveringen gjordes 1950.

Äldre bebyggelse

Inom socknen finns tre stubbkvarnar som ägs och
vårdas av Hembygdsföreningen. En stuga från
1700-talet, den s.k. Hembygdsstugan står också
under hembygdsföreningens hägn.

Södra Bruksområdet

Södra Bruket, idag en turistanläggning i gammal
bruksmiljö, består av 6 större bostadslängor,
byggda i början av 1800-talet.
Vid Södra Bruket finns ruiner och en vacker skorsten,
minnen från Ölands Alunbruk. Intill den lilla hamnen,
Adolfs hamn finns fin badstrand.

I området har ävenSkapats Kunskapsplatsen
Navet och Konstens Geologiska Trädgård
– en plats för vila och kontemplation.
Lämningar av två skeppssättningar finns i socknen.
en i Gårdstorp och en söder om Albrunna. Båda
dessa skeppssättningar har varit lika.
Socknen har varit rik på fornlämningar, men många
har genom oförstånd eller annan orsak skadats eller bortförts.