Bergstigendegerhamn.se

Bygdens historia

Södra Möckleby är belägen på Ölands Sydvästra sida. Mot väster har vi Kalmar sund. Bygden är skogsfattig. Vid Albrunna finns en lund, omtyckt för sitt rika fågelliv och vackra vårblommor.

Stenarbeten

Omkring 450 människor bor i samhället. Bygden har endast en industri som för närvarande sysselsätter ca 75 personer. Det är Ölands Cement AB, som startade 1886 och då avlöste den verksamhet som bedrivits vid Lovers Bruk (1723) resp. Ölands Alunbruk (1804). 

 

Båda bruken tillverkade alun, rödfärg, vitriol och kalk. Därom vittnar idag väldiga högar av rödfyr ( skifferaska ) Idag tillverkas främst anläggningscement vid fabriken.

Jordbruk

Även om bygden domineras av cementindustrin, är jordbruket betydande Genom sammanslagning av flera små gårdar, har bärande enheter skapats.

Kyrkan

Kyrkan i Södra Möckleby är byggd på 1100-talet, då en stavkyrka revs och ersattes med en romersk stenkyrka med västertorn, långhus, kor och absid. Senaste stora renoveringen gjordes 1950.

Äldre bebyggelse

Inom socknen finns tre stubbkvarnar som ägs och vårdas av Hembygdsföreningen. En stuga från 1700-talet, den s.k. Hembygdsstugan står också under hembygdsföreningens hägn. 

Södra bruksområdet

Södra Bruket, idag en turistanläggning i gammal bruksmiljö, består av 6 större bostadslängor, byggda i början av 1800-talet. Vid Södra Bruket finns ruiner och en vacker skorsten, minnen från Ölands Alunbruk. Intill den lilla hamnen, Adolfs hamn finns fin badstrand. 

I området har även skapats Kunskapsplatsen Navet och Konstens Geologiska Trädgård – en plats för vila och kontemplation. 


Lämningar av två skeppssättningar finns i socknen. En i Gårdstorp och en söder om Albrunna. Båda dessa skeppssättningar har varit lika. Socknen har varit rik på fornlämningar, men många har genom oförstånd eller annan orsak skadats eller bortförts.